В зала “Дружба” на Парк-хотел “Санкт Петербург” – Пловдив се проведе среща-дискусия с работодатели по пилотния проект "Да подпомогнем младите хора със зрително увреждане в избора на професия - Обучение за родители и роднини" на Фондация “Рехабилитация на слепи”. Срещата беше организирана от Бюро по труда “Родопи” – партньор по проекта. На срещата присъстваха 40 представители на бизнеса, местни власти, агенции, нестопански и обучителни организации, родители на зрително затруднени деца, експерти. Срещата протече по предварително приетата програма.


             

Благодарение на перфектната организация, създадена от организаторите, се даде възможност на всички заинтересувани от проблемите на трудовата заетост на хората с увреждания да вземат отношение по разискваната проблематика. Експертите на БТ “Родопи” представиха държавната политика в тази област и облекченията за работодатели, наемащи хора с увреждания. Разискваха се въпроси, свързани с обучението на хората със зрителни увреждания – обучение в училището; в специализирани центрове; на работното място. Изразиха се мнения, че на този етап хората с увреждания /в частност – хората със зрителни увреждания/ нямат достатъчна подготовка за новите изисквания на пазара на труда; повдигнаха се въпроси за обучение на работното място; адаптация на работното място; консултиране на работодатели и работници; разискваха се алтернативи за заетост на хората с увреждания.

На срещата бяха раздадени помощни материали, разработени от МТСП и Агенцията по заетостта.

В края на срещата-дискусия бяха взети решения да се разработи анкета за включване на желаещите работодатели в каталог на работодателите, наемащи хора с увреждания; да се поддържа работодателска мрежа чрез обмен на информация и добри практики при наемане на хора с увреждания; да се запознаят работодатели и широката общественост с професионалните възможности на хората със зрителни увреждания.