Текущи проекти

Проекти подкрепени и финансирани от ФОНДАЦИЯ “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ”.

Реализирани проекти.

Текущи проекти:

Достъпът до изкуството - право, а не привилегия.

Главната цел на проекта е създаването на предпоставки за подобряване достъпа на младежи със зрителни увреждания до произведения на изкуството и културни паметници;
подпомагането цялостната интеграция на хора с увреждания в обществото и разработването на дейности, насърчаващи достъпа до формално и неформално образование и самообучение;
подобряване уменията и способностите на тези лица, особено на младите хора в първоначалното специално професионално обучение на всички нива. Специфичните задачи на проекта са развитието на адекватна представа у младите хора със зрителни нарушения относно произведенията на изкуството; организирането на обучителни курсове, адресирани към лица със зрителни нарушения с цел предоставянето им на възможност да подобрят професионалните си умения, за да станат гидове в областта на изкуството;

Осигуряването на нов поглед от страна на посетителите на изложби и музеи на съвременното и класическото изкуство, любители на изкуството и жители на включените територии към съвременното и класическото изкуство от “гледна точка” на хората със зрителни увреждания.

 • Целеви групи:

  • Зрително затруднени лица-младежи и възрастни
  • Лица, работещи в музеи
  • Учители, работещи със зрително затруднени деца
  • Университетски професори и студенти от специалности Културни науки и Специална педагогика

  Продукти

  • Подбор на подходящите експонати на съвременното и класическо изкуство и културни паметници;
  • Разработване на вербални карти, тактилни диаграми и указващи продукти; обяснения с Брайлово писмо;
  • Разпространение на продукта в изложбени зали, паметници на културата, университети, училища за зрително затруднени деца, училища за интеграция на деца, центрове за рехабилитация, организации за и на слепи;
  • Обучение на зрително затруднени доброволци, лица, работещи в музеи, учители, университетски професори как да работят със специалните предмети;
  • Публикуване на брошура “ Национални паметници на културата” на Брайлово писмо;
  • Създаване и поддръжка на уеб-сайт, осигуряване на достъп на широката публика до всички материали;
  • Съставяне и реализация на мрежа от маркетингови кампании на европейско равнище;
  • Оценка на дейностите и резултатите от проекта.

  Партньори

  • Фондация рехабилитация на слепи
  • Camera Work – Италия
  • CEVAP – Словакия
  • FUNDECYT - Испания

          Начална дата: 01/11/2005
          Крайна дата: 30/10/2007


  Проекти подкрепени и финансирани от ФОНДАЦИЯ “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ”:


  • проект на Център за елементарна рехабилитация на късноослепели - Пловдив за оборудване на кабинет по Зрителна рехабилитация на стойност 3340 лева.
  • проект на Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца за издаване на сп. “Обучение и рехабилитация на зрително затруднените” на стойност 4000 лева.
  • проект на Дневен център за рехабилитация на късноослепели - София за оборудване на кухненски кът на стойност 15575,70 лева.
  • проект на Дневен център за рехабилитация на късноослепели - Сливен за оборудване със специални средства за слепи на стойност 13000 лева.
  • проект на СДГ “Елица” за оборудване със специални средства за слепи на стойност 3001,59 лева.
  • проект на Център за елементарна рехабилитация на късноослепели - Пловдив за провеждане на курс за обучение на комплексни инструктори на зрително затруднени лица на стойност 1583 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо умело и безопасно придвижване с бял бастун на стойност 2250 лева.
  • проект на СДГ “Елица” за отбелязване на 15 Октомври – международен ден на белия бастун на стойност 318 лева.
  • проект на Център за елементарна рехабилитация на късноослепели - Пловдив за провеждане на научно-практическа конференция на тема: “Проблеми на рехабилитацията на зрително затруднените лица от третата възраст” на стойност 10705 лева.
  • проект на Първична организация на ССБ - Казанлък за отбелязване на 40 годишнината от основаването на стойност 1201 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за закупуване на специална литература на стойност 690 лева.
  • проект на Училище за деца с нарушено зрение - Варна за подпомагане обучението на интегрираните ученици на стойност 14000 лева.
  • проект на Стефан Николов Кабакчиев за специални средства за слепи на стойност 732 лева.
  • проект на Дом за лица с умерена и тежка умствена изостаналост - Пчелище за специални средства за слепи на стойност 40592 лева.
  • проект на Фонобиблиотека за слепи - Пловдив за закупуване на аудиокасети на стойност 7200 лева.
  • проект на Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца за провеждане на научно-практическа конференция на тема: “Партньорство в обучението на зрително затруднените лица” на стойност 15000 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ – Стара Загора за оборудване на  Дневен център за рехабилитация на късноослепели със специални средства за слепи на стойност 15000 лева.
  • проект на Център за рехабилитация и професионална подготовка на слепи - Пловдив за обучение на молдовската гражданка от български произход Валентина Рижкова на стойност 11042 лева.
  • проект на ФРС за провеждане на симпозиум на тема: “Актуални проблеми на професионалната реализация на затруднените у нас” на стойност 19255,23 лева.
  • проект на Първична организация на ССБ - Добрич за провеждане на курс за плетене на мрежи на стойност 3040 лева.
  • проект на Първична организация на ССБ - Бяла за посещение на новоослепели, мотивирането и насочването им за рехабилитация. За закупуване на специални средства за слепи на стойност 5500 лева.
  • проект на Училище за деца с нарушено зрение – Варна и София за закупуване на бели бастуни на стойност 15000 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ – Дряново за провеждане на курс по основна рехабилитация на зрително затруднените лица на стойност 15000 лева.
  • проект на Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца за оборудване на  ресурсния център на Катедра “Специална педагогика” към СУ “Св. Кл. Охридски” със специални средства за слепи на стойност 2800 лева.
  • проект на Първична организация на ССБ - Харманли за провеждане на курс по Ориентиране и мобилност на стойност 6600 лева.
  • проект на Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца за издаване на сп. “Обучение и рехабилитация на зрително затруднените” и закупуване на бели бастуни за обучение на студентите от специалност Педагогика на зрително затруднените в СУ “Св. Кл. Охридски” на стойност 41409 лева.
  • проект на СУПЗ “Св. Георги” -Пловдив за ремонт на кабинети за зрително затруднени лица на стойност 130000 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо умело и безопасно придвижване с бял бастун на стойност 3600 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ – Дряново за подготовка на Комплексен инструктор по основна рехабилитация на зрително затруднените лица на стойност 6780 лева.
  • проект на Дневен рехабилитационен център - Варна за закупуване на специални средства за слепи на стойност 27812 лева.
  • проект на Дневен рехабилитационен център - Сливен закупуване на специални средства за слепи на стойност 10812 лева.
  • проект на Първична организация на ССБ - Димитровград за издирване на новоослепели и  насочването им към ЦРППС и дневните рехабилитационни центрове на стойност 25000 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо умело и безопасно придвижване с бял бастун на стойност 18500 лева.
  • проект на Първична организация на ССБ – Горна Оряховица за обучение на инструктор по Мобилност и Полезни умения на стойност 43297 лева.
  • проект на Център  за  рехабилитация  и  професионална  подготовка  на слепи - Пловдив за оборудване  на  кабинети  и  експертна  оценка на строително- ремонтни  работи на стойност 232040 лева.
  • проект на Национална асоциация на слепоглухите в България за стартиране на дейността на асоциацията на стойност 30000 лева.
  • проект на СДГ “Елица” за отбелязване на 15 Октомври – международен ден на белия бастун на стойност 4850 лева.
  • проект на Дневен рехабилитационен център - Сливен за оборудване на компютър с говореща програма и обучение за работа с нея на стойност 238530 лева.
  • проект на Иван Ганев за откриване на процедура за защита на дисертация за присъждане на степен доктор на философските науки на стойност 150000 лева.
  • проект на Първична организация на ССБ – Горна Оряховица за осъществяване на надомна рехабилитация на зрително затруднени лица на стойност 80000 лева.
  • проект на Училище за деца с нарушено зрение – Варна и София за пътни разходи на учениците участници в спортен празник на стойност 30000 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо и изразително четене на Брайл на стойност 40000 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо умело и безопасно придвижване с бял бастун на стойност 36000 лева.
  • проект на Център  за  рехабилитация  и  професионална  подготовка  на слепи - Пловдив за провеждане на семинар на тема: “Съвременна рехабилитация и трудова експертиза на инвалидите по зрение” на стойност 300000 лева.
  • проект на ФРС за провеждане на II Национална конференция по Мобилност на стойност $20.
  • проект на Дневен рехабилитационен център – Стара Загора за закупуване на специални средства за слепи на стойност 299800 лева.
  • проект на Съюза на слепите в България за покупка на дълги бели бастуни на стойност 130 лева.
  • Център за рехабилитация на слепи - Пловдив предоставени безвъзмездно две пишещи машини.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо и изразително четене на Брайл на стойност 62 лева
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо умело и безопасно придвижване с бял бастун на стойност 36 лева.
  • Дома за слепи с умерена и тежка умствена изостаналост- Пчелище предоставени безвъзмездно четири кашона дрехи.
  • Център за рехабилитация на слепи - Пловдив предоставена безвъзмездно копирна машина на стойност 1000 лева.
  • Районна организация на ССБ– Стара Загора предоставени безвъзмездно дрехи и хранителни продукти за социално слаби членове на стойност 800 лева.
  • Първична организация на ССБ – Ямбол предоставени безвъзмездно хранителни продукти за социално слаби членове на стойност 586 лева.
  • Първична организация на ССБ – Димитровград предоставени безвъзмездно дрехи и хранителни продукти за социално слаби членове на стойност 682 лева.
  • Първична организация на ССБ – Харманли предоставени безвъзмездно дрехи и хранителни продукти за социално слаби членове на стойност 644 лева.
  • Районна организация на ССБ– Смолян предоставени безвъзмездно дрехи и хранителни продукти за социално слаби членове на стойност 946 лева.
  • Център за рехабилитация на слепи - Пловдив предоставени безвъзмездно хранителни продукти за клиентите на стойност 480 лева.
  • Първична организация на ССБ – Хасково предоставени безвъзмездно дрехи и хранителни продукти за социално слаби членове на стойност 778 лева.
  • Успех ССБ клон Варна предоставени безвъзмездно хранителни продукти за социално слаби членове на Районна организация на ССБ– Варна на стойност 432 лева.
  • Районна организация на ССБ– Кърджали предоставени безвъзмездно дрехи за социално слаби членове на стойност 466 лева.
  • Районна организация на ССБ– Сливен предоставени безвъзмездно дрехи за социално слаби членове на стойност 240 лева.
  • Първична организация на ССБ – Враца предоставени безвъзмездно дрехи  за социално слаби членове на стойност 452 лева.
  • Районна организация на ССБ– Пловдив предоставени безвъзмездно хранителни продукти за социално слаби членове на стойност 432 лева.
  • Първична организация на ССБ – Стамболийски предоставени безвъзмездно дрехи  за социално слаби членове на стойност 288 лева.
  • Училище за деца с нарушено зрение – Варна предоставени безвъзмездно дрехи и хранителни продукти на стойност 1320 лева.
  • Училище за деца с нарушено зрение – София предоставени безвъзмездно хранителни продукти на стойност 1392 лева.
  • СДГ “Елица” предоставени безвъзмездно хранителни продукти на стойност 96 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо умело и безопасно придвижване с бял бастун на стойност 62 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо и изразително четене на Брайл на стойност 62 лева.
  • проект на Национална асоциация на слепоглухите в България за провеждане на състезание по бързо умело и безопасно придвижване с бял бастун на стойност 62 лева.
  • проект на Първична организация на ССБ – Горна Оряховица за провеждане на кръгла маса на тема: “Интеграцията на слепите в гражданското общество” на стойност 115 лева.
  • проект на Училище за деца с нарушено зрение - гр. София за принтер и глава за мастилено струен принтер на стойност 363 лева.
  • проект на Първична организация на ССБ - Харманли за настолна електрическа лупа на стойност 156 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо и изразително четене на Брайл на стойност 70 лева.
  • проект на ФРС за издаване на литературен сборник с творби от зрителнозатруднени автори на стойност 150 лева.
  • проект на Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца за издаване на сп. “Обучение и рехабилитация на зрително затруднените на стойност 550 лева.
  • проект на Боряна Коскина за закупуване на принтер на стойност 250 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо умело и безопасно придвижване с бял бастун на стойност 60 лева.
  • проект на Дом за социални услуги “Св. Иоан Търновски” - Пчелище за следдипломна квалификация по педагогика на зрителнозатруднените на Мария Стоянчева Атанасова - директор на стойност 150 лева.
  • проект на Групата за автентичен фолклор към РО на ССБ – Пловдив за изработването на транспарант на стойност 94 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо и изразително четене на Брайл на стойност 188 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ - Кърджали за промоция на дейността на НЦРС – Пловдив и издирване и мотивиране на членове нуждаещи се от обучение на стойност 120 лева.
  • проект на Национален център за рехабилитация на слепи - Пловдив за финализиране на дейностите по проекта “Социална реинтеграция на късноослепели лица с допълнителни увреждания” на стойност 2320 лева.
  • проект на Национален център за рехабилитация на слепи - Пловдив за предоставени два албума аудио касети “Библия” на стойност 95,96 лева.
  • проект на Национален център за рехабилитация на слепи - Пловдив за реализиране на проект за професионално обучение на зрителнозатруднени лица в тапицерство на стойност 10 000 евро.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо умело и безопасно придвижване с бял бастун на стойност 120 лева.
  • проект на Национална асоциация на слепоглухите в България за провеждане на състезание по бързо умело и безопасно придвижване с бял бастун на стойност 60 лева.
  • проект на Национален център за рехабилитация на слепи - Пловдив за ремонт на помещения в интерната  на стойност 10 000 евро.
  • проект на ФРС за отпечатването на книгата на Иван Колев - Колчак “Метаморфози на стойност 40 лева.
  • проект на Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца за издаване на сп. “Обучение и рехабилитация на зрително затруднените на стойност 400 лева.
  • проект на ФРС за отпечатването на книгата “Българските организации на слепи вчера и днес” на стойност 150 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо и изразително четене на Брайл на стойност 179 лева.
  • проект на Национална асоциация на слепоглухите в България за провеждане на състезание по бързо умело и безопасно придвижване с бял бастун на стойност 60 лева.
  • проект на Районна организация на ССБ - Пловдив за провеждане на състезание по бързо умело и безопасно придвижване с бял бастун на стойност 105 лева.
  • проект на Ангел Сотиров и Петър Стайков за закупуване на самолетни билети на участници с доклади в международна конференция на тема: “Професионално обучение на зрителнозатруднените лица” – Москва 7-9 Октомври на стойност 900 лева.
  • проект на Национален център за рехабилитация на слепи - Пловдив за реализиране на проект за професионално обучение на зрителнозатруднени лица в тапицерство на стойност 20 000 евро.
  • проект на Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца за издаване на сп. “Обучение и рехабилитация на зрително затруднените на стойност 400 лева.
  • проект на ФРС за отпечатването на книгата “Българските организации на слепи вчера и днес” на стойност 80 лева.


  Реализирани проекти:

   

   
  "Институционално укрепване."
   
      Финансираща организация: Фондация “Отворено общество” – София
      Размер на финансирането: $ 3000
  "Институционално укрепване."
   
      Финансираща организация: Клуб “Отворено общество” – Пловдив
      Размер на финансирането: 1000 лева
   
  "Подпомагане на зрителнозатруднени лица от РО на ССБ Пловдив."
  Бяха закупени и предоставени безвъзмездно на слепи и слабовиждащи лица пакети с хранителни продукти, обувки и бели бастуни.
   
      Финансираща организация: Клуб "Отворено общество" - Пловдив
      Размер на финансирането: 5000
  "Разкриване на видеоцентър за проучване на международния опит и документиране на българските постижения в областта на рехабилитацията на слепите."
  Създаде се банка от видео материали в областта на рехабилитацията на зрително затруднените. Подпомогна се подготовката на учителите по рехабилитация.
   
      Финансираща организация: Фондация “Отворено общество” – София
      Размер на финансирането: 3000
  "Създаване на предпоставки за пълноценна интеграция на слепите в обществото."
  Учредиха се шест регионални клуба на фондацията с цел по–ефективно подпомагане на рехабилитационните потребности в отделните региони
   
      Финансираща организация: ФРГО
      Размер на финансирането: 5 846 евро
  "Създаване условия на самостоятелен и безопасен достъп до три институции за слепи и слабовиждащи."
  Адаптира се битова и околната среда на три институции за зрително затруднени лица с голям клиентопоток към нуждите на техните клиенти посредством премахване на архитектурни бариери и осигуряване на облекчен безпрепятствен достъп до тях.
   
      Финансираща организация: Фонд рехабилитация и социална интеграция към МС
      Размер на финансирането: 9353 лева.
  "Разкриване на моделен дневен център за рехабилитация на къснослепи лица."
  Създаде се и пълноценно започна да функционира Дневен център за рехабилитация на къснослепи лица в гр. Ямбол. Центърът е моделен за досега съществуващите в страната и разкриващите се в бъдеще такива, по отношение на учебна и управленска документация и материално и кадрово осигуряване.
   
      Финансираща организация: Програма ФАР “ЛИЕН”
      Размер на финансирането: 10 000 евро
  "Разкриване на ресурсен център за подпомагане рехабилитацията на късноослепелите в градовете Пловдив, София, Сливен, Варна, Стара Загора и Габрово."
  Създаде се и пълноценно функционира Ресурсен център за подпомагане рехабилитацията на късноослепелите. Разработиха се и се издадоха 10 учебника, учебни помагала и брошури в областта на рехабилитацията на слепите и слабовиждащите лица. Проектът способства за създаване на предпоставки за преодоляване на социалната дистанция към зрително затруднените лица и подпомагане на пълноценната им интеграция в обществото.
   
      Финансираща организация: Фондация “Отворено общество” - София
      Размер на финансирането: $ 18356
  "Ресурсно осигуряване рехабилитацията на късноослепелите в страната."
  Бяха разработени, отпечатани и внедрени в обучението 4 учебни помагала за компютърно обучение на слепи и слабовиждащи лица и учебник по брайлово обучение за късноослепели лица
   
      Финансираща организация: Канадски фонд за местни инициативи
      Размер на финансирането: $ 5295
  "Социална реинтеграция на късноослепели лица с допълнителни увреждания."
  Посредством обучение, психотерапия и консултиране се ускори и облекчи процеса на адаптация към зрителния дефект на 75 зрителните инвалиди и на техните близки. Зрителнозатруднените лица усвоиха конкретни практически умения за справяне със дейностите от всекидневния живот; близките им получиха конкретни умения и консултации за непосредственото общуване със зрителнозатруднени лица.   
   
      Финансираща организация: ФАР АКСЕС
      Размер на финансирането: 44445 евро

   нагоре | начало

  "Да подпомогнем младите хора със зрително увреждане в избора на професия - Обучение за родители и роднини."
  Проектът е насочен към необходимостта от лична и професионална изява на младежи, загубили зрението си през последните 2 години. Загубата на зрение при младия човек е проблем на цялото семейство и води до психологически проблеми. За да постигне лична и професионална реализация, младежът със зрителни затруднения трябва да премине рехабилитация, адаптация, интеграция и придобиването на определени социални умения. Семейството на зрително увредения представлява един от най-важните фактори за успешна рехабилитация. Развитието на вяра в собствените си сили за усъвършенстване, мотивацията за придобиване на професия зависят от семейната среда. Ето защо този проект предвижда обучение на родители и роднини , от които се очаква да оказват активна подкрепа на техните близки със зрителни увреждания в личната им и професионална реализация. Преодоляването на зрителните проблеми на младия човек и мотивирането му да придобие определена професия изискват: нови подходи в систематиката и методиката, информация за нови и потенциални работни места, възможности за адаптиране на работното място, създаване на възможности за започването на собствен семеен бизнес. Стъпките по проекта са следните:
  • Разработване на програма за обучение на съветници( родители и близки), която включва комуникационно обучение, подкрепа и възпитание, разрешаване на проблемите;
  • Разработване на мрежа от поддържащи групи, включващи семействата на слепи и слабо виждащи лица;
  • Издаване на Ръководство “ Традиционни и нови професии за слепи и слабо виждащи лица”;
  • Обучение и консултиране на група от съветници и консултирани лица ( 8 двойки), включително и дистанционно обучение;
  • Заснемане на къси видео материали “Един ден на…” за професионално успели слепи и слабо виждащи лица;
  • Изграждане на контакти с потенциални работодатели и агенции по заетостта за представяне на способностите на слепи и слабо виждащи млади хора;
  • Издаване на каталог на фирмите и работодателите, които са наели или желаят да наемат лица със зрителни нарушения;
  • Създаване на уеб страница, включваща система ODL;
  • Разпространение на резултатите Представения проект следва да бъде приложен в 4 държави от организациите-партньори.
  Целеви групи:
       Родители и близки на слепи и слабо виждащи младежи.

  Продукти:

  Ръководство “ Традиционни и нови професии за слепи и слабо виждащи лица”, което ще опише институциите, в които могат да се придобият тези професии; каталог за работодатели за наемане на слепи и слабо виждащи лица; видео филм за професионална реализация, специализирани теми например преодоляване на психологическите бариери, комуникационни методики, изработване на популяризиращи кампании и т.н. и методология за обучение на целевата група съветници.

  Партньори:

  • Фондация рехабилитация на слепи
  • Национален център за рехабилитация на слепи
  • bfi Steiermark
  • Camera Work snc
  • CEVAP – Център за обучение и консултации
      Размер на финансирането: 326 508 евро

   нагоре | начало

  "Тапицерството – подходяща професия за лица със зрителни затруднения"Един от най-важните проблеми за зрително затруднените лица е намирането на подходяща работа. От 2001 г. насам Зонехеердт подпомага проекти за професионалното обучение на зрително затруднени лица в държави от Източна Европа. В Естония, България, Литва, Румъния и Финландия бяха открити центрове за обучение на зрително затруднени лица в тапицерство. Бяха обучени учители от всяка една страна. Бяха проведени интервюта и се извърши подбор на лица със зрителни затруднения, които да бъдат обучавани в новосъздадените центрове. Продължителността на обучителните курсове е не по-малко от една година. Главната цел на проекта е обучителните програми по тапицерство във всяка една страна да бъдат разгледани и уеднаквени. Други важни задачи на проекта са:
  • Обучение на обучаващи – еднакви изисквания във всяка държава;
  • Създаване на условия за практикуване на наученото;
  • Разработването на стратегия за успешни контакти с потенциални работодатели.

  Целеви групи:

  • Потенциални изпращащи организации
  • Потенциални приемащи организации
  • Крайни потребители
  • Социални партньори

  Продукти:

  • Въпросници, интервюта
  • Рекламни материали;
  • Организиране на връзки между партньорите;
  • Създаване на уеб-сайт и разпространение на добри практики на всеки етап от проекта чрез Интернет;
  • Научни публикации в медии, специализирани за зрително затруднени лица;
  • Научни съобщения на семинари и конференции по проблемите на зрително затруднените лица;
  • Работни срещи със заинтересувани и упълномощени лица;
  • Разпространение на продуктите сред социалните партньори – бюра по труда, агенции по социални услуги, асоциации на работодатели; профсъюзи, организации за и на зрителни затруднени лица;
  • Пресконференции, информационни и рекламни материали за медиите;
  • Обобщаване на резултатите и разпространение сред националните институции на и за зрително затруднени лица в ЕС и ЦИЕД

  Партньори:

  • Зонехеердт - Холандия   
  • Училище Tartu Emajoe – Естония   
  • Асоциация на слепите в Литва - Литва
  • Институт Арла- Финландия
  • Училище за слепи - Румъния
   
  Размер на финансирането: 49980 евро