Фондация "Рехабилитация на слепи" /ФРС/ е учредена на 13.02.1993 г. в град Пловдив. Нейни учредители са приятели и близки на слепи, изтъкнати експерти по рехабилитация на зрителнозатруднените, бизнесмени и журналисти. С появата на Фондацията се възстанови традицията за ангажиране на широка общественост с проблемите на слепите. От същата година Фондацията е член на Съюза на българските фондации и сдружения. От 1995 г. е асоцииран член на Съюза на слепите в България.

Целта на Фондацията е да подпомага рехабилитацията на слепи и слабовиждащи лица в България за постигане от тяхна страна на пълноценна ресоциализация.

Фондацията има за предмет на дейност:

Финансовата подкрепа на новоразкрити Центрове за основна и професионална рехабилитация и други структурни звена за рехабилитация на слепи и слабовиждащи.

 • Подпомагане снабдяването на слепите и слабовиждащите у нас със специални технически средства за бита, обучението и професионална дейност.
 • Стимулиране разработването на специални рехабилитационни програми, литература, учебни помагала и научно приложни изследвания.
 • Подпомагане рехабилитацията на лица с тежки зрителни увреждания от всички възрасти чрез разнообразни форми и подготовка на техните близки за пълноценно участие в рехабилитационния процес.

 • Да полага грижи за рехабилитацията на слепи и слабовиждащи с множество увреждания.

Фондация "Рехабилитация на слепи" набира паричните средства за финансиране на дейността си:

 • Чрез благотворителни касички.

 • Посредством целеви дарения.

 • Чрез разработване и защита на проекти пред наши и чуждестранни финансиращи организации. Досега са осъществени 13 проекта.Разработиха се и се издадоха 15 учебника, учебни помагала и брошури в областта на рехабилитацията на слепите и слабовиждащите лица.

От 1994 г. ФРС стартира програма за финансиране на проекти в областта на рехабилитацията и социалната интеграция на зрително затруднени лица в България, представени от организации и институции на и за зрителнозатруднени лица. Досега по тази програма са финансирани 99 проекта. Сред подкрепените са структури на МТСП, МОН, ССБ.


С финансова подкрепа и организационна помощ на ФРС бяха проведени:

 • Национална научно-практическа конференция за рехабилитация на слепи от третата възраст /1994 г./

 • Национален симпозиум по актуални проблеми на професионалната реализация на зрително затруднени у нас /1996 г./

 • Семинар на тема: “Съвременна рехабилитация и трудова експертиза на инвалидите по зрение” /1998 г./.

 •  II Национална конференция по Мобилност /1998 г./

Фондацията подпомогна финансово провеждането на научно-практическа конференция с международна участие "Партньорство в обучението на деца с нарушено зрение" /1995 г./, и кръгла маса на тема: “Интеграцията на слепите в гражданското общество” /2000 г./

При осъществяване на своята дейност Фондацията поддържа и много добро взаимодействие с местните и централни държавни институции, най-вече с МТСП, МОН, ЦТЕЛК, Общините и др.

Дейността на Фондация "Рехабилитация на слепи" се ползва с обществена подкрепа и труда на много доброволни сътрудници.